My sister

My sister is Samantha. Samantha is 4 years old. My sister goes to kindergarten.She like to play with her toys.I likes to play with her. I love my sister.

Ես ցանկությունների ծառի տակ

Մի անգամ ես հայտնվեցի ցանկություների ծառի տակ: Ծառը սովորական չէր: Ծառի գույները կարմիր, դեղին, նարնջագույն և կանաչ էին: Ես ցանկացա խելոքանալ ու լավ սովորել: